Các Chứng Nhận

  1. GIẤY CHỨNG NHẬN TOP 100 THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG 2019

                               

 

  1. GIẤY ĐĂNG KÝ FDA SỐ 13299471160

                                       

  1. GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP SỐ 8935293400039

                                     

  1. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG

                       

  1. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HÀM LƯỢNG VI SINH VẬT

                         

  1. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG